Het Onderzoekskader (2017) van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de kwaliteits-gebieden en de standaarden waarbij de scholen “basiskwaliteit” moeten leveren. Voor de standaard Veiligheid geldt bijvoorbeeld het volgende “portret”:

 

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks. De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

 

Met behulp van MijnSchoolplan kunnen de scholen een nulmeting uitvoeren met betrekking tot de basiskwaliteit van de school. Iedere standaard (totaal 14) is voorzien van indicatoren die afgeleid zijn van het portretje. Scholen kunnen de indicatoren scoren en aangeven of er sprake is van een aandachtspunt. De scores worden direct in het schoolplan gezet (in het passende hoofdstuk) en datzelfde geldt voor de aandachtspunten. Per standaard kan de school ook een toelichting schrijven. Het rapport dat zo ontstaat, kan als bijlage worden opgenomen in het schoolplan. En tenslotte: MijnSchoolplan bevat in de module Basiskwaliteit ook de wijzigingen in het Onderzoekskader van de inspectie (01-08-2018)

 

Voor organisaties die naast MijnSchoolplan gebruik maken van Ons Beleidsplan is het volgende van belang. De scores (basiskwaliteit) van de scholen worden automatisch opgenomen in Ons Beleidsplan. Daar ontstaat een matrix van de scholen van de organisatie en de scores op de basiskwaliteit.

 

Naast de basiskwaliteit kan een school ook de eigen kwaliteitsaspecten in het schoolplan beschrijven. In MijnSchoolplan onderscheiden we PARELS en STERREN. De parels zijn de eigen kwaliteitsaspecten waar de school het meest trots op is (uitstekend, excellent) en de sterren representeren waar de school ‘goed’ in is. De parels en de sterren worden verzameld in een apart document dat kan worden opgenomen in het schoolplan (hoofdstuk Eigen Kwaliteitsaspecten).

Bekijk het hele stappenplan voor het schoolplan