Via onderstaande tabs krijg je inzicht hoe je in drie stappen eenvoudig van de zelfevaluatie, naar het schoolplan, de jaarplannen en de -verslagen gaat.

Stap 1: Zelfevaluatie

Je start met een zelfevaluatie van jullie school op basis van de inspectie-eisen. Dit kun je alleen doen of je kunt de basis voor het schoolplan leggen met het team. Uit de zelfevaluatie volgen een aantal aandachtspunten. De scores van de zelfevaluatie worden automatisch verwerkt in het schoolplan (transport naar het bijbehorende hoofdstuk). Daarnaast wordt de uitslag grafisch weergegeven en kun je een zelfevaluatierapport downloaden. Met behulp van de kleuren zie je direct of een thema (bijv. Zorg en begeleiding) onvoldoende, zwak, voldoende, goed of excellent is. In het voorbeeld hieronder (Afstemming) geef je een score aan (1-2-3-4) en bepaal je of de indicator een aandachtspunt is. Klik je op aandachtspunt, dan transporteert Mijnschoolplan dat aandachtspunt automatisch naar het hoofdstuk ‘Afstemming’ in het schoolplan.

 

Monitoren van aandachtspunten
Via het onderdeel ‘Monitors’ bewaak je eenvoudig de voortgang van de aandachtspunten. In dit onderdeel kun je ook reflecteren over de voortgang.

Monitors

 

Stap 2: Schoolplan

Bij het maken van het schoolplan kun je gebruik maken van voorbeeldteksten die je per hoofdstuk aan kunt passen, of je gebruikt eigen teksten. Met één klik –“gebruik deze tekst”- zet je de voorbeeldtekst (rechts in het voorbeeld) in het schoolplan (links in het voorbeeld). Daarna kun je de tekst geheel aanpassen aan jullie schoolsituatie. Ook is het mogelijk de tekst op te maken in een lay-out die je aantrekkelijk vindt. Bij ieder hoofdstuk is er de mogelijkheid om bijbehorende documenten te uploaden en ieder hoofdstuk wordt voorzien van een aantal relevante downloads. Per aspect geef je de beoordeling en de prioriteit aan de aandachtspunten. De aandachtspunten worden automatisch opgenomen in een totaaloverzicht (de groslijst met aandachtspunten) en van daaruit plaats je ze in het jaarplan/jaarverslag. En via het jaarplan/jaarverslag in jullie vergaderschema. Ben je gebruiker van WMK? Dan kun je ervoor kiezen beoordelingen uit WMK te gebruiken.

schoolplan 2

Het uploaden van documenten

In het schoolplan (Mijnschoolplan) verwijs je in de inleiding naar een flink aantal bijlagen. Bijlagen waarnaar je verwijst kun je opnemen in het digitale schoolplan. Bij ieder hoofdstuk in uw schoolplan kun je documenten uploaden die bij het hoofdstuk horen. Het hoofdstuk Zorg en begeleiding kun je bijvoorbeeld voorzien van een aantal bijlagen:

  1. Ondersteuningsprofiel
  2. Zorgplan

Op die manier krijgt het schoolplan een archieffunctie. Nooit meer zoeken in allerlei mappen. Alles staat keurig bij elkaar in het schoolplan.

De downloads

Vrijwel alle hoofdstukken zijn voorzien van één of meer downloads. De downloads zijn handige formulieren waarmee je verder vorm kunt geven aan het schoolbeleid. Om een voorbeeld te geven: in het hoofdstuk Personeelsbeleid wordt de paragraaf groepsbezoeken beschreven. Je geeft (kort) aan wat jouw beleid is en hoe jullie dagelijkse praktijk eruit ziet. Ter ondersteuning staat in deze paragraaf een download: het formulier voor het voeren van feedbackgesprekken na een klassenbezoek.

Stap 3: Jaarplan en jaarverslag

De aandachtspunten die je selecteert, kun je verdelen over de jaren (zie het onderstaande voorbeeld, de groslijst met aandachtspunten). Op basis van deze verdeling komen de aandachtspunten automatisch terug in de jaarplannen en jaarverslagen. In het jaarplan kun je de verbeterpunten toekennen aan weken en betrokkenen. Wie werkt waaraan en wanneer? Je krijgt dan een mooi vergaderschema. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je aan aandachtspunt X wilt (laten) werken in week 13 t/m 20 en dat dit gebeurt in de bouwvergaderingen. Punt Y koppel je aan week 23 t/m 28 en aan een werkgroepje (actiegroep).

Op die manier leg je relaties tussen jullie schoolplan, het jaarplan en de dagelijkse praktijk in jullie school. Het schoolplan wordt daardoor meer een levend document, een instrument waarmee je echt aan de slag gaat in de jaren erna.

Verbeterpunten